ХХБ орон сууцны 8%-ийн зээл, бүрдүүлэх бичиг баримт:

 1. Орон сууцны зээлийн өргөдөл /банкны маягтын дагуу/
 2. Цахим үнэмлэх /нотариат/, гэрлэлтийн лавлагаа/, уг лавлагааг ХХБ-ны салбарт хурууны хээгээр ХУР системээс авч болно.
 3. Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт (лавлагаа), уг лавлагааг ХХБ-ны салбарт хурууны хээгээр ХУР системээс авч болно.

Орлого баталгаажуулах бичиг баримт:

 • Ажил олгогч байгууллагын тодорхойлолт (ажилласан жил, албан тушаал, үндсэн болон нэмэгдэл цалин тусгуулах)
 • Хөдөлмөрийн гэрээ (нотариатаар баталгаажуулах)
 • НДД-ын дэвтэр (сүүлийн сарын НД-ын бичилтийг баталгаажуулах), уг лавлагааг ХХБ-ны салбарт хурууны хээгээр ХУР системээс авч болно.
 • Сүүлийн 1 жилийн цалингийн дансны хуулга (ХХБ бол шаардлагагүй)

Худалдан авах орон сууцтай холбоотой (шинэ орон сууц бол):

 • Орон сууц захиалгын гэрээ (эх хувь)
 • Урьдчилгаа төлбөр төлөөгүй бол ХХБ дахь дансандаа байршуулах, төлсөн бол баримт (эх хувь)
 • Улсын комиссын актын хуулбар
 • Урьдчилгаа төлбөрийн эх үүсвэр баталгаажуулах бичиг баримтууд
 • Нэмэлт барьцаа хөрөнгө барьцаалах бол ҮХХ-ийн гэрчилгээ
 • Нэмэлт барьцаа хөрөнгийн барьцаанд тавигдаагүй лавлагаа, тус лавлагааг ХХБ-ны салбарт хурууны хээгээр ХУР системээс авч болно.

Хэрэв давхар зээлтэй бол:

 • Зээлийн болон барьцааны гэрээ, төлбөрийн хуваарь, зээлийн дансны хуулга

Хамтран зээлдэгчийн хувьд дээрхтэй адил бичиг баримт бүрдүүлнэ.